Entry#1597845764652

Entry#1597845764652

11-15 yearsNirek Tandon
Entry#1597842919905

Entry#1597842919905

6-10 yearsAadarshni Gupta
Entry#1597600569637

Entry#1597600569637

6-10 yearsVaibhav Gulati
Entry#1597599674748

Entry#1597599674748

11-15 yearsMilan Batheja
Entry#1597841667528

Entry#1597841667528

6-10 yearsShreyasi Dutta
Entry#1597841472639

Entry#1597841472639

11-15 yearsRajashree Chattopadhyay
Entry#1597844791824

Entry#1597844791824

11-15 yearsGauri Singh
Entry#1597598430156

Entry#1597598430156

11-15 yearsKrittika Sharma
Entry#1597841176276

Entry#1597841176276

6-10 yearsCeline Eldhose
Entry#1597841009633

Entry#1597841009633

11-15 yearsTitas Das
Entry#1597840768845

Entry#1597840768845

11-15 yearsVedant Mundra
Entry#1597844682170

Entry#1597844682170

6-10 yearsAnshuman Singh
Entry#1597840549211

Entry#1597840549211

6-10 yearsHarsh Mittal
Entry#1597839466738

Entry#1597839466738

11-15 yearsTitiksha Ladha
Entry#1597839256068

Entry#1597839256068

6-10 yearsAlokparna Mondal
Entry#1597844540309

Entry#1597844540309

11-15 yearsTanushka singh
Entry#1597839578631

Entry#1597839578631

6-10 yearsPrayan Ladha
Entry#1597838423639

Entry#1597838423639

11-15 yearsAmrit Kumar Ghoshal
Entry#1597838323512

Entry#1597838323512

6-10 yearsAnkit Kumar Ghoshal
Entry#1597594945955

Entry#1597594945955

6-10 yearsArju Ahmed
Entry#1597836384199

Entry#1597836384199

6-10 yearsHadwin jobi
Entry#1597836168859

Entry#1597836168859

6-10 yearsParth Anil Chhaparwal
Entry#1597836827609

Entry#1597836827609

11-15 yearsHilda jobi
Entry#1597835890189

Entry#1597835890189

6-10 yearsHimani Arora
Entry#1597591867276

Entry#1597591867276

6-10 yearsRajanya Saha
Entry#1597832824800

Entry#1597832824800

11-15 yearsAngelina Joy
Entry#1597837503224

Entry#1597837503224

6-10 yearsKamakhya Purohit
Entry#1597832504804

Entry#1597832504804

6-10 yearsB.Divyadharshini
Entry#1597831928749

Entry#1597831928749

6-10 yearsAneri Poddar
Entry#1597831885254

Entry#1597831885254

6-10 yearsAneri Poddar

Results are OUT

๐Ÿ†  Congratulations to all the winners of Janamashtami drawing contest!!

๐Ÿ… With so many amazing drawings, we have decided to give more prizes to few children whose drawings were amazing but couldn't make it to Top 3.
๐Ÿ‘‰ We would be announcing the short-listed participants for #AurBestPrizes along with the First 100 participants shortly!

๐Ÿ‚ At BestPrice.co.in, we sincerely believe that every kid is a winner in their own right.

๐Ÿ“œ Each participant will receive Digital Participation certificates in Mail/WhatsApp in short span of time.

๐Ÿ™ In the end, we would like to thank every participant who took part in the competition and made it a grand success!

Main Winners

  1. Entry#1597832683801
  2. Entry#1597831173256

For complete winner lists